LEERPROBLEMEN

We maken een duidelijk onderscheid tussen de leermoeilijkheden en leerstoornissen. We ondervinden dat bepaalde kinderen de aangeboden leerstof niet zelfstandig kunnen verwerken waardoor zij een achterstand oplopen. Deze problemen zijn vaak zeer hardnekkig. Door een intensieve en doelgerichte therapie kan er beter omgegaan worden met de leerstoornis.

We spreken pas van een leerstoornis wanneer er - na een termijn van minstens 6 maanden- geen of nauwelijks vooruitgang merkbaar is na intensieve en doelgerichte begeleiding. We kaderen de moeilijkheden steeds in een breder beeld en proberen zo tot een correcte diagnose te komen.

We onderscheiden drie vormen van leerstoornissen:

Dyscalculie - Dit is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van rekenvaardigheden. We merken vaak een groot automatisatieprobleem op. Dit betekent dat, ondanks een intensieve oefening, de kinderen eenvoudige optel- en aftreksommen niet correct en vlot kunnen oplossen. Waar kinderen zonder dyscalculie de oplossing snel kunnen oproepen, hebben kinderen met dyscalculie veel meer tijd nodig.

Dyslexie - Sommige kinderen hebben opvallend meer en hardnekkige problemen met het leren lezen. We merken dat deze kinderen bepaalde letters hardnekkig blijven verwisselen of de woorden foutief lezen. Het tekstbegrip kan zo achterwege blijven, omdat er nog teveel aandacht gaat naar het ontcijferen van de woorden.

Dysorthografie - We spreken over deze leerstoornis wanneer we problemen opmerken van de gesproken taal naar de geschreven taal. Ook hier valt een grote hardnekkigheid van de spellingsfouten op. De kinderen passen de aangeleerde spellingregels foutief toe of ze hebben problemen met de correcte inprenting van woorden.

Leerstoornissen kunnen voor een minderwaardigheidsgevoel zorgen bij kinderen. Uitspraken zoals "ik kan dat toch niet", "ik ben dom" horen we dan ook vaak. Het is als zorgverlener en ouder heel belangrijk om dit in het oog te houden en hierop in te pikken.